วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาอุตสาหกรรมหินแกรนิตและหินอ่อนและการก่อสร้างไทยให้ทันสมัย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่สากล

Close Bitnami banner
Bitnami