โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสหากรรมแกรนิตและหินอ่อน วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสิทธิ์ วิวัฒน์รชตะ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสิทธิ์ วิวัฒน์รชตะ ประธาน
นายกมล วรรธนคณิณ เลขาธิการ
นายชาญ จันถาวรสวัสดิ์ กรรมการ
นายปรีชา เรืองมาศ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami