โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางจริยา แสงไชยญา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณประเสริฐ  เมฆวัฒนา ประธานกิตติมศักดิ์
คุณสมชัย  โอวุฒิธรรม ประธานที่ปรึกษา
คุณจริยา แสงไชยญา ประธาน
คุณชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน
คุณสาวจินตนา จันทเลิศ รองประธาน
คุณสมพร ณ สุพรรณ์ รองประธาน
คุณปัญญา ตันติสุวิชวงษ์ รองประธาน
คุณวีระศักดิ์ จงเจริญพรชัย เลขาธิการ
คุณสาวนาตยา  จิตรนาศิลป์ เหรัญญิก
คุณสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ กรรมการ
คุณต่อศักดิ์ หิรัญโญภาส กรรมการ
คุณนิธิศ ฉันทจิรพร กรรมการ
คุณรัตนา เมธาภัทร กรรมการ
คุณวิวัฒน์ ศุปธรรม กรรมการ
คุณวิจิตร ทองบุญ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีนิคม อริยกุลนิมิต กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami