วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
3. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) รวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. บูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้
5. สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจด้านพลังงานให้กับผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami