วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และบริหารการจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง
2. สนับสนุนในเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการสร้างความเป็นธรรมด้านการใช้พลังงาน
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านพลังงานให้กับนักลงทุนและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
5. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami