โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธาน
นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ รองประธาน
นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองประธาน
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองประธาน
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร รองประธาน
นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา รองประธาน
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ เลขาธิการและเหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami