โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ที่ปรึกษา
นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ ประธาน
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองประธาน
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองประธาน
นางสาวสิริกาญจน์ คามภีรบุตร รองประธาน
นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองประธาน
นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ รองประธาน
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข เลขาธิการและเหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami