โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธาน
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองประธาน
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองประธาน
นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา รองประธาน
นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองประธาน
นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ รองประธาน
นางองค์อร เปลี่ยนรังษี เลขาธิการและเหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami