โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวิถี สุพิทักษ์ ที่ปรึกษา
คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ที่ปรึกษา
คุณอดิศร ตันเองชวน ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณวีระ เจนเจริญวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ประธาน
คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ รองประธาน
คุณศุภวิทย์ นุกิจรังสรรค์ รองประธาน
คุณวานิช หวังภัทราวานิช รองประธาน
คุณธนพจน์ ศุภศรี รองประธาน
คุณประชา งามรัตนกุล รองประธาน
คุณอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา รองประธาน
คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม รองประธาน
คุณวนัส วิระพรสวรรค์ รองประธาน
คุณนิธิ ยังวนิชเศรษฐ เลขาธิการ
คุณกิตติภัทร เจนเจริญวงศ์ รองเลขาธิการ
คุณอรพรรณ แซ่โค้ว รองเลขาธิการ
คุณสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ เหรัญญิก
คุณสุรพงษ์ พจนเมธา นายทะเบียน
คุณโสภาภรณ์ คล้ายทอง กรรมการ
คุณเสน่ห์ ทองศักดิ์ กรรมการ
คุณวิโรจน์ จงวัฒนาเกษม กรรมการ
คุณชัยยุทธ ถิรังกูร กรรมการ
คุณนาฏธีร์ มีพัฒน์ กรรมการ
คุณอึง จี เหลียง กรรมการ
คุณวรกฤต เพชรพาณิชย์ กรรมการ
คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรรณ กรรมการ
คุณอัครพงษ์ อัครวิทย์โสภณ กรรมการ

 

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami