วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถของสมาชิกเข้าสู่เทคโนโลยีขั้นสูง

พันธกิจ

  • สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้าสู่ Smart Industry และพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าสู่เทคโนโลยี Internet of Things (IoTS)
  • สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ ดังวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้คือ “เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถของสมาชิกให้เข้าสู่เทคโนโลยีขั้นสูง
Close Bitnami banner
Bitnami