โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุรเดช บุญยวัฒน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.สุรพร สิมะกุลธร ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานกิตติมศักดิ์
นายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์ ประธานกิตติมศักดิ์
นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกิตติมศักดิ์
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ที่ปรึกษา
นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ที่ปรึกษา
ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา ที่ปรึกษา
นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ที่ปรึกษา
นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ที่ปรึกษา
นายยุทธ ตวงทอง ที่ปรึกษา
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ ที่ปรึกษา
นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ที่ปรึกษา
นายสมบูรณ์ หอตระกูล ที่ปรึกษา
นายณรัฐ รุจิรัตน์ ที่ปรึกษา
นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ที่ปรึกษา
นายจิตติน สีบุญเรือง ที่ปรึกษา
นายต่อศักดิ์ ชอบพานิช ที่ปรึกษา
นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธาน
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน
ดร.โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร รองประธาน
นายกำจร คุณวพานิชกุล รองประธาน
นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร รองประธาน
นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธาน
นายกิตติ สุขุตมตันติ รองประธาน
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธาน
นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองประธาน
นายพฤฒิ เมาลานนท์ รองประธาน
นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ รองประธาน
นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล รองประธาน
นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองประธาน
นายปัญญาสาร ปริศวงศ์ รองประธาน
นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ รองประธาน
นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล เลขาธิการ
นายชวลิต มโนวิลาส รองเลขาธิการ
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองเลขาธิการ
นายธนวัต วิโรจวานิช รองเลขาธิการ
ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา รองเลขาธิการ
นายสุชาติ ตั้งตฤษณา รองเลขาธิการ
นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตน์พร รองเลขาธิการ
นายกมล ตรีวิบูลย์ รองเลขาธิการ
ดร.นาตยา กีรติภักดี เหรัญญิก
นายเฉลิมชาติ การุญ กรรมการ
นายสุเมศ บุญเจริญ กรรมการ
นายวัชรพงษ์ ซื่อตรง กรรมการ
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ กรรมการ
ดร.สุ่น แก้วชาญศิลป์ กรรมการ
นายสุกฤษณ์ พิทักษ์คุมพล กรรมการ
นางสาวณิชากร อิ่มแตง กรรมการ
นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการ
นายทิศพล นครศรี กรรมการ
นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami