โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุรเดช บุญยวัฒน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธาน
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธาน
นายกำจร คุณวพานิชกุล รองประธาน
นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร รองประธาน
นายกฤษด ทรัพย์ทวยชน รองประธาน
นายกิตติ สุขุตมตันติ รองประธาน
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธาน
นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองประธาน
นายพฤฒิ เมาลานนท์ รองประธาน
นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ รองประธาน
นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล รองประธาน
นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองประธาน
นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ รองประธาน
ดร.นาตยา กีรติภักดี รองประธาน
นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล เลขาธิการ
นายธนวัต วิโรจวานิช เหรัญญิก
นายชวลิต มโนวิลาส กรรมการ
ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการ
นายธีระชัย ประสิทธิรัตน์พร กรรมการ
นายกมล ตรีวิบูลย์ กรรมการ
นายวัชรพงษ์ ซื่อตรง กรรมการ
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ กรรมการ
ดร.สุน แก้วชาญศิลป์ กรรมการ
นางสาวณิชากร อิ่มแตง กรรมการ
นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการ
ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ กรรมการ
นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami