โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางสาวจอมขวัญ ยุวเทพากร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายโสภณ อำทอง ประธานกิตติมศักดิ์
นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมบูรณ์ พลาฤทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ ประธานกิตติมศักดิ์
นายปิงซุน หวัง ประธานกิตติมศักดิ์
นางสาวจอมขวัญ ยุวเทพากร ประธาน
นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร รองประธาน
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกล รองประธาน
นางอัมพร กาญจนกำเนิด รองประธาน
นายภัทท สหวัฒน์ รองประธาน
นายวิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม รองประธาน
นายสุพจน์ วงศ์สถิตย์พร เลขาธิการ
นายองอาจ อติเศรษฐ์ เหรัญญิก
นายสงวน แสงวงศ์กิจ ปฏิคม
นายชนะโชติ สมานวรกิจ นายทะเบียน
นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ ประชาสัมพันธ์
นายเพชร ศรีหล่มสัก กรรมการ
นายสมพงศ์ พลาฤทธิ์ กรรมการ
นายสนธยา ศิริอนันตภัทร์ กรรมการ
นายพรเทพ พิศลพล กรรมการ
นายบุญชัย หวังสาธิต กรรมการ
นายกฤษดา กวีญาณ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami