โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายปิงซุน หวัง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายโสภณ อ่ำทอง ประธานกิตติมศักดิ์
นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมบูรณ์ พลาฤทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ ประธานกิตติมศักดิ์
นายปิงซุน หวัง ประธาน
นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร รองประธาน
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล รองประธาน
นางอัมพร กาญจนกำเนิด รองประธาน
นายภัทท สหวัฒน์ รองประธาน
นายวิวิฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม รองประธาน
นายสุพจน์ วงศ์สถิตย์พร เลขาธิการ
นางสาวจอมขวัญ ยุวเทพากร เหรัญญิก
นายชนะโชติ สมานวรกิจ ปฏิคม
นายเพชร ศรีหล่มสัก นายทะเบียน
นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประชาสัมพันธ์
นายองอาจ อติเศรษฐ์ กรรมการ
นายสมพงศ์ พลาฤทธิ์ กรรมการ
นายสนธยา ศิริอนันตภัทร์ กรรมการ
นายพรเทพ พิศลพูล กรรมการ
นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami