โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอัสนี มาลัมพุช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอัสนี มาลัมพุช ประธาน
นายศุภชัย จินตนาเลิศ รองประธาน
นายกฤษดา ชวนะนันท์ รองประธาน
นายมานิด วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธาน
นายศานินทร์ ตริยานนท์ รองประธาน
นายศรวัสย์ องอาจเชาว์เลิศ รองประธาน / เหรัญญิก
นายวิชชุ คุ้มทรัพย์ เลขาธิการ
นายเขมภพ คชเสนี กรรมการ
นายกิตดิพงษ์ พวงมาลา กรรมการ
นายนรสรรพ์ เชาวน์ฤทธิ์ กรรมการ
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ กรรมการ
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ
นางสาววิมลรัตน์ จองธนานนท์ กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami