รายการ FTI Talk x Podcast

ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19

คุณชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=zQAJWvYTxb8&

Close Bitnami banner
Bitnami