รายการ FTI Talk x Podcast

เทคนิคการสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

บทสัมภาษณ์ คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HAr4nrfI9es

Close Bitnami banner
Bitnami