แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดแจ้งฉลากบนเครื่องมือแพทย์

  1. ให้แสดงเฉพาะเลข 12 หลักในกรอบ อย. (แสดงเฉพาะตัวเลข)
  2. ไม่ต้องแสดงข้อความว่าเลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งกำกับ

หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงฉลากดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด ให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

 

ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข

Close Bitnami banner
Bitnami