“ดีเดย์ !! ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2979 – 2562”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 และประกาศ หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2979 – 2562

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับภายหลัง 180 วัน นับแต่วันประกำศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. Reglation Particular Requirement
2. Reglation Royal Gazette

Close Bitnami banner
Bitnami