ด้วยคณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย-ญี่ปุ่น​ โครงการความร่วมมือด้านอาหารระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น (กรุงเทพ) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น และสถานทูตญี่ปุ่น จัดสัมมนาหัวข้อ Health and Wellness : The trends and future potential of food industry”(แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการปรับตัวของผู้ให้บริการด้านอาหาร

Close Bitnami banner
Bitnami