เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารส.อ.ท. เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

– ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการรายงานผลการปฎิบัติการตามกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริมให้ Third Party สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs

– ความร่วมมือการดำเนินโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

– ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการหาแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Circular Economy อย่างเป็นรูปธรรม

– ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม อาทิ ประเด็นผังเมืองการสนับสนุนการวิจัยสู่การใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami