วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. นายทวี ปิยะพัฒนา ,นายอภิชิต ประสพรัตน์ ,นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ,ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ ,นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ,นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ส.อ.ท. ,ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ,รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. และเจ้าหน้าที่ เข้าพบพร้อมหารือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อน การจัดงาน FTI EXPO 2022 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงเย็น ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โดยประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงความพร้อมและความคืบหน้าในการจัดงาน FTI EXPO 2022 และวาระการประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดงาน FTI EXPO 2022 มีดังนี้
– การเตรียมการต้อนรับผู้เข้ามาร่วมงาน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี/บุคคลสำคัญ /คณะผู้เข้าร่วมงานต่างๆ
– มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในงาน
– การประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
– การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น

Close Bitnami banner
Bitnami