ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เคมีพระเอกหรือผู้ร้าย” ครั้งที่ 3
หัวข้อ “อินทรีย์ – เคมี โอกาสของไทยภายใต้วิกฤติอาหารโลก”
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 | เวลา 09.30-12.00 น.

วัตถุประสงค์
1. หาทางออกร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่ออาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและโอกาสของประเทศไทย
2. สร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย และสารเคมีเกษตร เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำนโยบายภาคเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจ และผลักดันกิจกรรมต่างๆ อันจะทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและอาหาร มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก

จัดโดย
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย

ลงทะเบียน https://forms.gle/m7DADHnozu3k6eocA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายอานนท์ | 0-2345-1165 | arnonk@fti.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami