เรียน สมาชิก ส.อ.ท.

ด้วย ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดล
B – Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ)
C – Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)
G – Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำสินเชื่อดังกล่าวเกิดประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการสมาชิก ส.อ.ท. ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อช่วย
ในการต่อยอดและเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ นั้น

สถาบัน SMI ในนามหน่วยงานประสานจึงขอสำรวจความเห็นและความต้องการของสมาชิก เพื่อเสนอแก้ไข ปรับปรุง หลักเกณฑ์ ให้ตรงความต้องการสมาชิกมากที่สุด รวมถึงสมาชิกที่สนใจสินเชื่อดังกล่าว ทางสถาบันจะได้ประสานกับธนาคารต่อไป

โดยขอความร่วมมือท่านให้ความเห็นผ่านแบบตอบรับที่ลิงค์
https://bit.ly/BCG-L

การให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามของท่านจะดำเนินการเป็นความลับสำหรับองค์กรเท่านั้น

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02 345 1093 (วรพงษ์)
02 345 1122 (ณัฐธยาน์)
02 345 1118 (ขนิษฐา)

Close Bitnami banner
Bitnami