เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ได้เข้าร่วมสัมมนา ID4 Connect ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ และคุณประกิต สังป่า ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย งานสัมมนา ID4 Connect เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละองค์กรให้สูงขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami