พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัย เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จับมือสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมสร้างโปรเจ็ค ต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และน.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติร่วมงานในพิธี พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนาม ในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมสร้างโครงการความร่วมมือต่างๆ โดยต่อยอดเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ

ในโอกาสนี้ ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแนะนำบทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ก่อนเข้าสู่พิธีการประกาศเจตนารมณ์ฯ โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำคณะผู้บริหารอีก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามกับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัด ภาคเหนือ อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และพิษณุโลก

ทั้งนี้ ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ในการประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกับภาครัฐ โดยเล็งเห็นบทบาทและความสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคการศึกษา ด้วยการนำองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังกล่าวทิ้งท้าย “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยงานวิจัยพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักแห่งการอยู่รอดและความสำเร็จของภาคธุรกิจ เนื่องจากการวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ไม่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มต่ำ ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง จากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ ความโดดเด่น และความแตกต่างให้กับธุรกิจ ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่สภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จะสร้างโครงการความร่วมมือกันในการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเติบโตอย่างเข้มแข็ง อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปได้

แหล่งที่มาข้อมูล จาก: https://www.chiangmainews.co.th/news/2197631/

Close Bitnami banner
Bitnami