วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

ทั้งนี้ มีการหารือด้านความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง เช่น การส่งเสริมให้ภาคการศึกษาพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยการนำนโยบาย BCG Model และ SAI มาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าต่างๆ

ประธาน ส.อ.ท. เสนอแนวทางการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาคการศึกษา ให้ได้รับองค์ความรู้จากช่องทาง FTI Academy ของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ และตอบโจทย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยที่ต้องการแรงงานที่พร้อมด้วย Multi Skill เป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมเข้มแข็งและยั่งยืน

Close Bitnami banner
Bitnami