เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนฝ่ายการค้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการบังคับใช้แรงงานอุยกูร์ (Uyghur Forced Labor Prevention Act) ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ของประเทศจีน (เว้นแต่ มีหลักฐานชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่มาจากการบังคับใช้แรงงาน) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami