กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. โดย นายฐิติธัม พงศ์พนางาม รองประธานงานสิ่งแวดล้อม นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธานงานสื่อสารองค์กรฯ และนายโฆษิต เลิศพรมสนธ์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ดร.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ก.ท.ม. น.ส. จอมขวัญ อาคมานนท์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นายคงศักดิ์​ ดอก​บัว ผู้​อำนวย​การฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรม​พลาสติก สถาบันพลาสติก เข้าร่วมการสัมนาThe Program on The Improvement of The Plastic Waste Management ซึ่งขึ้นจัดโดย The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS)

ทั้งนี้การสัมนาดังกล่าวมีผู้แทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งภาคเอกชน และภาครัฐจากประเทศต่างๆในเอเชียเข้าร่วม 8 ประเทศ (ไทย, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เมียนม่า และฟิลิปินส์) โดยมีวัฒถุประสงค์ในการพัฒนา ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการขยะพลาสติกระหว่างกัน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่นร่วมบรรยายให้ความรู้ เช่นPlastic Waste Management Institute และ Ministry of Economy, Trade and and Industry (METI) ภายใต้โครงการความร่วมมือ Japan Initiative for Marine Environment (JaIME)

ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2565 ช่วงเช้า ทางคณะผู้ร่วมสัมนาได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์จัดการขยะNagareyama Clean Center ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ โดยศูนย์ฯแห่งนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2005 สามารถจัดการขยะจากครัวเรือนประเภทต่างๆเช่น 1) ขยะครัวเรือนชิ้นใหญ่ (เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ฯลฯ) 2) ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ 3) ขยะภาชนะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 4) ขยะขวดพลาสติกชนิดPET 5) ขยะกระป๋อง และขวดแก้ว 6) ขยะขนาดใหญ่ที่สามรถรีไซเคิลได้ (จักรยาน เฟอร์นิเจอร์บางประเภท) และ 7) ขยะอันตราย (ถ่านไฟฉาย แบเตอรี่  ฯลฯ)

ตลอดการสัมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการจัดการขยะ และความก้าวหน้าในการคัดแยกขยะในภาคครัวเรือน ที่มีการประสานกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการเรียนรู้และทดลองในหลายๆรูปแบบ และปรับเปลี่ยนควบคู่ไปตามการใช้ชีวิตของภาคครัวเรื่อน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า และบริการที่มีวิวัฒนาการ ตอบโจทย์ของกันและกันอย่างต่อเนื่องและไม่เคยหยุดนิ่ง

Close Bitnami banner
Bitnami