กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. คือใคร?

เราเป็น 1 ใน 45 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สังกัดฝ่ายส่งเสริม และสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมพลาสติก มีทีมผู้บริหารนำโดย คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ เป็นประธาน ร่วมกับรองประธาน กรรมการ เลขาฯ และเหรัญญิก รวมทั้งสิ้น 23 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งในวาระปัจจุบัน – ปี 2567

บทบาทหน้าที่ของเรา มีดังนี้

การทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามภาคอุตสาหกรรมพลาสติก ในการประสานงานระหว่างองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ เพื่อเจรจาต่อรองในเรื่องผลประโยชน์แห่งอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นสื่อกลางเพื่อประสานความร่วมมือ อันจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และงานประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ การค้าและการลงทุน อีกทั้งปกป้องสิทธิและความยุติธรรม ที่สมาชิกกลุ่มฯ พึงได้รับอย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

วิสัยทัศน์ของเรา คือ 

การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย เพื่อความเป็นเลิศ ควบคู่กับการอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจของเรา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การเป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยโดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกโดยใช้นวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนในอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเรา ในปี 2565 – 2567 มีทั้งหมด 5 ส่วนคือ 

  1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านงานวิชาการ และมาตรฐานอุตสาหกรรม
  2. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง (Social) รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ และการเจรจาการค้า การลงทุน เขตการค้าเสรี (FTA) ภาษี และโลจิสติกส์
  3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ PPP พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม
  4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และการสื่อสารภายใน (Internal Communication)
  5. รายได้จากเงินอุดหนุน (Funding)
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
ที่อยู่: ชั้น 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02 345 1000 ต่อ 1006
อีเมล์: info@ftiplastic.com
เว็บไซต์: https://industrialclub.fti.or.th/กลุ่ม-พลาสติก-หน้าแรก
เฟสบุ้ก: www.facebook.com/PlasticIndustryClub.fti

ที่มา https://industrialclub.fti.or.th/2022/02/24/ประชุมสามัญประจำปี-2565-และ-28
#PlasticIndustryClub #FederationofThaiIndustries #FTI #ThaiPlastic #ThaiPlasticIndustry

Close Bitnami banner
Bitnami