เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) พร้อมด้วย นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะรองประธาน สอก. นายวิกรม วัชระคุปต์ นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ รวมทั้งดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมหารือคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute: KAPI) ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

Close Bitnami banner
Bitnami