คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พลาสติกทุกประเภทล้วนมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรา เมื่อการใช้พลาสติกเป็นสิ่งจำเป็น พลาสติกหลาย ๆ ชนิด จึงได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. จึงชวนคุณมารับรู้เรื่องราวดี ๆ เพื่อความเข้าใจพลาสติก พระเอกที่สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มายาวนานด้วยกัน
อันดับแรก เราต้องทำความเข้าใจว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย” แต่ความสะดวกสบายของมนุษย์ต่างหากที่เป็นต้นเหตุ อันเกิดจากการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยขาดความตระหนักว่า Single Use Plastic นั้นใช้เวลานานในการย่อยสลาย ดังนั้น หนทางในการลดผลกระทบคือ ลดการใช้ทรัพยากรพลาสติกที่มากเกินความจำเป็นตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงใช้ให้ถูกประเภทด้วย
ลำดับต่อมา การนำพลาสติกไปรีไซเคิล (Recycle) ถือเป็นแนวทางสำคัญที่ลดขยะพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทำได้โดยนำเอาวัสดุเหลือใช้ประเภท “เทอร์โมพลาสติก” มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรแยกชนิดพลาสติกที่รีไซเคิลได้ โดยสังเกตสัญลักษณ์ที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำหนดโดย The Society of the Plastics Industry เมื่อ ค.ศ. 1988 โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลัก ๆ (คลิกดูรายละเอียดสัญลักษณ์พลาสติกทั้ง 7)
อีกวิธีหนึ่งคือ การนำพลาสติกมาใช้ซ้ำ (Reuse) ดัดแปลงหรือปรับปรุงเพื่อใช้งานอีกครั้ง มีข้อควรระวัง ได้แก่ ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนในตัวบรรจุภัณฑ์ และความสะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ กรณีนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาใส่อาหารอีกครั้ง จะต้องเป็น Food Contact Grade Plastic สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้ง ควรเป็นภาชนะปากกว้าง ทำความสะอาดง่าย ใช้บรรจุอาหารในอุณหภูมิปกติ หรือแช่เย็น-แช่แข็งได้ แต่ไม่ควรใช้ใส่อาหารรสเปรี้ยว-เผ็ดจัด เป็นต้น
สุดท้ายนี้ ขอฝากวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพลาสติก โดยอาศัยหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) ด้วยการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตสินค้าพลาสติก ไปยังช่วงต่าง ๆ ในวงจรบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตฯ คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ กระจายสินค้า การรับคืน การเก็บรวบรวม การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการกำจัดทิ้งให้ถูกวิธี เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
ที่มา: adeq.or.th และ greenpeace.org/Thailand

#PlasticIndustryClub #ThaiPlasticIndustry #SingleUsePlastic #รีไซเคิล #Reuse

Close Bitnami banner
Bitnami