ประธานคณะทำงานข้อร้องเรียนฯ(คุณอิศเรศฯ) ร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องร่วมกันต่อนโยบายภาครัฐและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอล
โดยเฉพาะการเปิดเสรีเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม กับกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน กลุ่มฯ สมุนไพร สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปการหารือ:
1. Fuel Grade (E20): ต้องมีการศึกษาถึงปัญหาราคารต้นทุนที่ภาครัฐไม่สนับสนับสนุน และประโยชน์ของผู้บริโภคเมื่อหันมาใช้ E20 ตลอดจนหากมีการเพิ่มใช้รถ EV ทุก 1 ล้านคันต้องเพิ่มการใช้ Gasohol ทดแทน 1.5% เพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาดเอทานอล

2. การปลดล็อกอุตสาหกรรมเอทานอลแปลงสภาพ: ต้องมุ่งเน้นที่ความต้องการใช้เอทานอลของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ภาครัฐวางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม

Next Step:

> ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางการผลักดันแก้ไขปัญหา
> เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
> ทำหนังสือเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี และสำเนารมต.กระทรวงพลังงาน, รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม และรมต.กระทรวงการคลัง ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami