เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 ครั้งที่ 13 (Bangkok RHVAC 2022) และร่วมงานแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งร่วมพิธีมอบรางวัล The Best of RHVAC and E&E Product Award 2022

จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

ภายในงานมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปมากมาย โดยเป็นสินค้าที่แสดงถึงนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพให้กับบุคลากรในแวดวงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้นำไปต่อยอดกับธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ สามารถแข่งขันได้ และยังรักษาการเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

Close Bitnami banner
Bitnami