วันที่ 12 กันยายน 2565 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือกับ นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทีมงาน ในกรณีการอุธรณ์และการขอความเป็นธรรม จากการไม่ส่งรายงานประจำปี สก.3 ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประเด็นสำคัญ
– เนื่องจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำหนังสือมายังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอให้พิจารณาผ่อนผันการเปรียบเทียบปรับในกรณีจากการไม่ส่งรายงานประจำปี สก.3 โดยผู้ประกอบการยอมรับว่าไม่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย แต่มีความเห็นว่าเนื่องจากโดยผลิตภัณฑ์ของกิจการ อาจจะไม่ใช่กากอุตสาหกรรมอันตราย และในระบบการยื่นข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการดำเนินการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ควรจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในการส่งรายงานเทียบเคียงกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
– คณะฯ พิจารณาอุธรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่าการผ่อนผันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว แต่สำหรับกระทรวงฯ จะดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการนำเสนอรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาพัฒนากระบวนการภายในกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ให้ทันกับการยื่นรายงานฯ ปี 2566
– คุณอิศเรศฯ นำเสนอแนวทางของสภาอุตสาหกรรมฯ ตั้งแต่การประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาผ่อนผันค่าปรับ การประสานสมาชิกถึงส่วนลดค่าปรับ จนถึงการจัดทำแนวทางการดำเนินการทั้งระยะสั้นถึงระยะยาว ตั้งแต่ การสร้างความร่วมมือ การให้ความรู้ การสร้าง Eco System และ Service Provinder และ การผลักดันข้อเสนอเชิงภาษีและมาตรการแรงจูงใจอื่นๆ

สำหรับการหารือดังกล่าวมีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ อาทิ นาย ธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และ นางพรรรัตน์ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการใหญ่ เข้าร่วมการประชุมด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami