นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (MTEC) ณ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในภาคอุตสาหกรรม ในการจัดทำฐานข้อมูลกลาง Life Cycle Assessment (LCA) หรือ การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม สำหรับประเทศไทยเราอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรกมุ่งเน้นหาค่ากลางการปลดปล่อยคาร์บอน จากกระบวนการผลิตโดยตรง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรองรับมาตรการ CBAM ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนเฟสที่สองเป็นการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าถึงรายการสารขาเข้าและสารขาออกของแต่ละกระบวนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมโดยรวม เพื่อนำมาต่อยอดวิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในแต่ละกระบวนการ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2065 ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami