เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมาย นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ภายในงาน มีการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในสาขาต่างๆ โดยมีสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 20 บริษัท และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น ๆ ให้มีการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
Close Bitnami banner
Bitnami