เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

1. ความคืบหน้าการขอยกเลิกใช้เครื่องหมายฮาลาลกรณีผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าร่วม

2. ความคืบหน้าร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ …) พ.ศ….

3. ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา

Close Bitnami banner
Bitnami