เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขยายผลให้ Thailand i4.0 Index เป็น Platform ระดับชาติ โดยมีคุณวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เป็นประธาน

          Thailand i4.0 Index คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Digital Transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาภาคการผลิตของไทย ตั้งแต่การประเมินความพร้อม การวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ (Transformation Roadmap) การลงมือติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโรงงาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. กลุ่ม SI หรือผู้รับเหมาติดตั้งระบบ Industry 4.0 ในโรงงาน 3. กลุ่มผู้ประเมิน (Assessor) ที่เป็นผู้ใช้ Thailand i4.0 Index เข้าไปประเมินในโรงงาน และ 4. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการข้อมูลอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์

          ที่ประชุมเห็นควรร่วมกันให้ขยายผล Thailand i4.0 Index ให้เป็น Platform ระดับชาติ โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าสู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพของโรงงานฯ เพื่อทำรายงานฯ และนำส่งรายงานฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ประกอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการเงินที่เกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยที่ประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะต้องมีการพิจารณา Simplify แบบประเมินฯ ในแนวทางเดียวกับ ID4 Connect Platform และจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Platform โดยอยู่หลักการที่จะไม่เป็นภาระกับหน่วยงานและผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคาดหวังว่า Platform ดังกล่าว จะเป็นฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่อให้การออกนโยบายสนับสนุน Industry Transformation ได้ตรงจุด ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และ คณะรัฐมนตรี ในลำดับถัดไป

Close Bitnami banner
Bitnami