เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการอนุญาตนำเอทานอลปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น 2566 เนื่องจากกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเอทานอลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเชียว (Bio – Circular – Green Economy: BCG Model) โดยการพิจารณานำเอทานอลส่วนเกินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เช่น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น รวมถึงการใช้เอทานอลส่วนเกินในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสกัดสมุนไพร และอุตสาหกรรมเสริมอาหาร เป็นต้น

Close Bitnami banner
Bitnami