เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. ความคืบหน้าการนำเสนอความเห็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
  3. สรุปประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน ครั้งที่ 1/2566
  4. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ส.อ.ท. ประจำปี 2566
Close Bitnami banner
Bitnami