เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบรางวัล Digital Award และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

โดยได้กล่าวถึงเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างมาก คาดว่าในปี 2566 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 9.9 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงกว่าปี 2565 ประมาณ 6-7% มาจากการเติบโตของ Service Platform อีกทั้ง จากในปี 2565 มีมูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล กว่า 49,458 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความสำคัญทั้งในเชิงมูลค่าเศรษฐกิจ และมีการใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการที่นำดิจิทัลมาต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ให้เกิดเป็นรูปธรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้นโยบาย One F.T.I. ที่จะยกระดับ First Industries ได้แก่ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์ และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ไปสู่ Next-Gen Industries

โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล คุณอมฤต ฟรานเซน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งภายในงานมีพิธีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดรางวัลจำนวน 8 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลดีเด่น ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
2. รางวัลหน่วยงานพัฒนาผู้ประกอบการSMEในอุตสาหกรรมดิจิทัลดีเด่น ให้กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. รางวัลหน่วยงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
4. รางวัลหน่วยงานขับเคลื่อนมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลดีเด่น ให้กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. รางวัลหน่วยงานพัฒนาความเชื่อมโยงด้านสังคมดิจิทัลดีเด่น ให้กับ กรมการปกครอง
6. รางวัลหน่วยงานเสริมสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลดีเด่น ให้กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7. รางวัลหน่วยงานส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ดีเด่น ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
8. รางวัลหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลดีเด่น ให้กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Close Bitnami banner
Bitnami