📣 24 กุมภาพันธ์ 2566
🎯 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ กรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ครั้งที่ 2/2566 กับ นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

📍 โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
🔹ขอความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือ SME และลดภาระค่าใช้จ่าย SME
🔹รายงานสถานการณ์ MSME ไตรมาส 4 ปี 2565
🔹รายงานการขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนของ สสว.
🔹ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2567
🔹ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน และรายย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเข้าถึงช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ได้เสนอประเด็นต่อที่ประชุม 2 ข้อ ดังนี้
🔸เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้กับ SME เกี่ยวกับ CREDIT TERM
🔸เสนอให้ภาครัฐช่วยเหลือ SME ให้มีมาตรฐาน มอก.ในการทำการทดสอบผลิตภัณฑ์กับ Central Lab เพราะปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

Close Bitnami banner
Bitnami