เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อาคารปัญจธานี ซึ่งมีการสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ประจำปี 2565 และประชุมหารือและวางแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในปี 2566 เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเติบโตอย่างมั่นคง และบรรลุผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มฯ

Close Bitnami banner
Bitnami