เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม SIAM ชั้น 8 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ ไม้อัดฯ เพื่อให้อุตสาหกรรมไม้อัดเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประกาศเรื่องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดให้ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 (CEMS)” โดย คุณไยดี พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน คุณศิระ จันทร์เฉิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน และคุณปัณฑิตา บัวจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

Close Bitnami banner
Bitnami