อุตสาหกรรมสิ่งทอ ‘Made in Thailand’ โตก้าวหน้า ผ่านการต่อยอดยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย แม้ช่วงที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องเผชิญวิกฤตต่างๆ ที่ถาโถม อาทิ น้ำท่วมใหญ่, โควิด-19, ต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการหลายรายก็ฮึดสู้ ปรับตัวนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างรายได้ให้เศรษฐกิจเติบโตไม่หยุดชะงัก จนส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 10% เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอไปอีกขั้น ทิศทางใหม่ในการผลิตสิ่งทอ จึงมุ่งเน้นไปที่การต่อยอด ยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ในฐานะความหวังใหม่ ที่จะช่วยสร้างการเติบโต ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ในเวทีโลก
โดยเฉพาะสินค้า 4 หมวดสำคัญได้แก่

1. สิ่งทอทางการแพทย์ (Medical Textiles)
2. ชุดกีฬา (Sportswear)
3. สิ่งทอในเชิงเทคนิค (Technical Textiles) และ สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles)
4. สิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ในอนาคต สินค้าทั้ง 4 หมวด จะกลายเป็นสินค้าสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้า ‘Made in Thailand’ ได้อย่างยั่งยืน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หรือเว็บไซต์ www.industrialclub.fti.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami