เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เเละศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประชุมร่วมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม (LCA) เพื่อใช้รองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) โดยนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

อ่านต่อ คลิกที่ https://url.fti.or.th/l/_3RLSdcTL

Close Bitnami banner
Bitnami