คุณสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณอุดม เสถียรภาพงษ์ ที่ปรึกษากลุ่มไฟฟ้าฯ คุณวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล เลขาธิการกลุ่มไฟฟ้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหัวข้อ อภิปราย

1.เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Smart Electronics ของประเทศ เพื่อหา Gap ที่ต้องช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรม Smart Electronics ของประเทศสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2.การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของอุตสาหกรรม Smart Electronics ของประเทศเพื่อนำเข้าสู่การระดมความคิด

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม C.P. GROUP & TRUE 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami