เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve)
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อแนวทางการส่งเสริมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve และแนวทางความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมุ่งเน้น 3 อุตสาหกรรม ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวครบวงจร
3. อุตสาหกรรม Smart Electronics

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 ท่าน ครอบคลุม 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมีรองประธานส.อ.ท. และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมฯที่เข้าร่วม ดังนี้
1. ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณเชิญพร เต็งอำนวย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. คุณยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
4. คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
5. คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
6. คุณสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา
7. คุณเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
8. คุณสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

Close Bitnami banner
Bitnami