เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI ตามลำดับขั้นความรู้สำหรับผู้ประกอบการ S M L และเตรียมการจัดงาน Industry Transformation Seminar ซึ่งมีแนวการดำเนินการจัดงานฯ ประมาณเดือนกันยายน 2566
โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1.คุณสุพจน์ สุขพิศาล
2.คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล
3.คุณอัครพล สุขตา
4.คุณพฤฒิ เมาลานนท์
5.คุณณินทิรา อภิสิงห์
6.คุณวันชาติ สุทธิวรรณ

Close Bitnami banner
Bitnami