เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและความคืบหน้ากฎระเบียบการค้าภายใต้นโยบาย European Green Deal” โดย คุณจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อานวยการส่วนยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  2. สรุปประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างราคาของอุตสาหกรรมกระดาษ
Close Bitnami banner
Bitnami