DIPROM ได้ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สถาบันรหัสสากล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. เดินหน้าจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (Thai Star Packaging Awards 2023) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 51 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้รังสรรค์ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครออกสู่สายตาสาธารณชน

สำหรับการประกวดฯ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together) เพื่อสะท้อนถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น 226 ผลงาน เพื่อค้นหาตัวแทนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ไปประกวดในเวทีระดับเอเชียและระดับโลก หัวข้อการประกวดในปีนี้ คือ “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี (Good Together)”

เปิดรับสมัครและส่งผลงานจริงเข้าประกวดได้ระหว่าง 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566  ชิงเงินรางวัลกว่า 240,000 บาท ส่วนพิธีมอบรางวัลจัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 กับงาน Propak Asia 2023 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล และต่อยอดไปสู่เวทีการประกวดระดับเอเชีย (Asia Star Awards) และระดับโลก (World Star Packaging Awards) ต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสลากล (GS1 Thailand) และประธานฯ กลุ่มฯ การพิมพ์ฯ เข้าร่วมตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 51 ประจำปี 2566 (Thai star Packaging Awards 2023) ภายใต้ห้วข้อ “บรรจุกัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together Packaging) และการตัดสินรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2566 (Barcode Design Awards 2023) จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กลอ.)

สำหรับในปีนี้ สถาบันรหัสสากล ได้ร่วมสนับสนุนรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จำนวน 4 รางวัล ของทุกประเภทการประกวด รวมมูลค่ารางวัลกว่า 40,000 บาท ได้แก่ 

1.รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป (SC) ประเภทนักเรียน -นักศึกษา จำนวน 1 รางวัล 

2.รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (ST) ประเภทนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 1 รางวัล 

3.รางวัลบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (CP) ประเกทบริษัท-หน่วยงาน และผู้ประกอบการ จำนวน 1 รางวัล 

4.รางวัลบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (TP) ประเภทบริษัท -หน่วยงานและผู้ประกอบการ จำนวน 1 รางวัล 

โดยปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้ เนื่องจากไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล GS1 

Close Bitnami banner
Bitnami