เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Medical Wellness Smart City โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ดร.ธัชพล กาญจนกูล)

Close Bitnami banner
Bitnami