1 มิถุนายน 2566 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด “มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ครัวไทยสู่ครัวโลก” ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับอาหารโลก”

ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ อิฐกอ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “อนาคตการส่งออกอาหารมูลค่าสูง” กับคุณศศิวิมล ทับแย้ม มกอช. และศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาหาร ทั้งเทรนด์อาหารปัจจุบันและอนาคต

Close Bitnami banner
Bitnami