ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เข้าร่วมสนับสนุน depa ในงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center ในโครงการ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.ณัฐพล เผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน depa มุ่งมั่นสร้างสรรค์ Digital Ecosystem ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีโครงการ Thailand Digital Valley เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ แต่การดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของไทย

Thailand Digital Valley จะเป็นระบบนิเวศด้านดิจิทัลสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและในประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) เทคโนโลยีด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงเทคโนโลยี IoT, AI, Software Convergence, Cloud Innovation และ Digital Service นอกจากนี้ยังทำให้เกิดบทบาทและจุดยืนในอุตสาหกรรม Digital Content, Animation, Game และ E-SPORTS

Close Bitnami banner
Bitnami